Bustadtilskot kan, saman med startlån, medvirke til at husstandar med svak økonomi kan skaffe seg og bli buande i nøkterne og godt eigna bustader. Bustadtilskot kan og nyttast til tilpassing i bustad når nokon i husstanden har nedsett funksjonsevne.

Sjå Husbanken sin informasjon om ulike tilskot 

Dersom du treng hjelp eller rettleiing ved utfylling av søknad, ta kontakt med NAV Leikanger.