Detaljreguleringsplan for Strandavegen vert i medhald av §12-10 i plan- og bygningslova lagt ut til offentleg ettersyn.

Planen skal leggja til rette for allmenn bruk av strandlinja til frilufts- og rekreasjonsføremål. I tillegg skal planen fastsetje område for privat arealutnytting knytt til strandlinja.

Grunneigarar og naboar til planområdet vert varsla direkte.

Merknader til planen må sendast postmottak@leikanger.kommune.no eller Leikanger kommune, Skrivarvegen 7, 6863 Leikanger innan 8. november 2017.
Du kan òg bruka det elektroniske høyringsskjemaet vårt.

Planomtale

Føresegner

Kart