I medhald av §12-10 i plan- og bygningslova er detaljreguleringsplan for Gjertrudbakken 2 og 4 lagt ut til offentleg ettersyn.

Planen er også utlagt i serviceekspedisjonen i Tinghus I og på Biblioteket i Saften.

Merknader til planen må sendast postmottak@leikanger.kommune.no eller Leikanger kommune, Skrivarvegen 7, 6863 Leikanger innan 21. august 2019. Du kan og bruka det elektroniske høyringsskjemaet vårt.

Formannskapet sitt vedtak
Saksframlegg
Illustrasjon volum
Reguleringsføresegner
Planomtale
Plankart
ROS-analyse