I medhald av §12-10 i plan- og bygningslova er detaljreguleringsplan for bustadområde Krosshaug lagt ut til offenleg ettersyn.
Planen legg til rette for bustadbygging med eit økologisk tun på Krosshaug.
Grunneigar og naboar er varsla direkte. Planen er også utlagt i serviceekspedisjonen i Tinghus I og på Biblioteket i Saften.

Merknader til planen må sendast postmottak@leikanger.kommune.no eller Leikanger kommune, Skrivarvegen 7, 6863 Leikanger innan 19.august 2019. Du kan og bruka det elektroniske høyringsskjemaet vårt.

Leikanger formannskap sitt vedtak
Saksframlegg til formannskapet
Referat frå oppstartsmøte
Kart
Planomtale
ROS-analyse
Fråsegner
Innspel frå Leikanger kommune
Reguleringsføresegner