Kva du kan forvente hjelp til:

 • Reingjering:
  Støvsuging, støvtørking, golvvask av eitt soverom, eitt opphaldsrom/stove, kjøken, eitt bad/toalett og gang etter brukar sitt val. Reingjering vert gjeve inntil kvar 14. dag og kun for rom som er i dagleg bruk. Innvendig og utvendig vindaugsvask ein gang pr. år. Ved utvendig vindaugsvask må ein kunne stå på bakken. Tid til vindaugsvask kjem ikkje i tillegg til det tildelte timetalet for heimehjelp. Dei dagane vindaugsvask vert utført må andre oppgåver utstå.
 • Skift/vask av klær og sengetøy:
  Vask av klær og sengetøy i brukaren si eiga vaskemaskin eller vaskeri for brukar si rekning. Sengeskift vert utført inntil kvar 14. dag.
 • Matlaging/servering og oppvask:
  Hjelp til tilrettelegging av frukost og kvelds, eventuelt middagsutlevering/oppvarming og opprydding i samband med dette. Oppvask maksimum 1 gang daglig.
 • Handling:
  Hjelp til tinging / henting av daglegvarar i avtalt butikk inntil ein gong i veka. Betaling for varene skal skje direkte mellom brukar og butikk og ikkje via heimehjelparen. 

Me lovar:

 • At du blir møtt med respekt
 • At du som hovudregel blir kontakta seinast 4 dagar etter at vi har motteke din søknad.
 • At din søknad som hovudregel blir handsama innan 3 veker jfr. Forvaltningslova
 • At du så langt som mogeleg skal få innverknad på korleis tenesta skal utførast.
 • Å gje deg praktisk bistand i samsvar med vedtak og avtale.
 • At personalet overheld teieplikta.
 • At dersom tenesta ikkje kan utførast på avtalt dag, vil du få melding.

For at me skal kunne oppfylle dette:

 • Må du gje rette opplysningar om kva du kan klare sjølv og kva du treng hjelp til.
 • Må du vera villig til å gjera deg nytte av tekniske og andre hjelpemiddel som kan
 • lette kvardagen.
 • Stille naudsynt utstyr til disposisjon for utføring av tenesta etter nærare avtale, som til dømes støvsuger med lang, regulerbar skaft, vaskemaskin, vaskemiddel, bøtte, klutar og mikrobølgjeomn til oppvarming av mat.
 • Gje beskjed om du skal reise bort eller av andre årsaker ikkje treng tenesta ein dag/ein periode.

Tenesta inneheld ikkje:

 • Reingjering av rom som ikkje er i daglig bruk.
 • Opprulling av hår og anna hårpleie.
 • Følgje til avtalar/behandling hos lege, tannlege, fysioterapeut, optikar, frisør og liknande.
 • Hagearbeid.
 • Baking, stryking, pussing av sølvtøy, messing og kopar.
 • Storreingjøring av tak og veggar, boning av golv, dra ut store og tunge tepper og møblar, innvendig vask av skap og liknande
 • Snømåking
 • Kjøpe og pynting av juletre
 • Vedhogging og vedbæring
 • Nedvask av hus
 • Huslege oppgåver i samband med gjester og andre vaksne i husstanden.
 • Hjelp til husdyrhald, rydde og vaske etter husdyr.
 • Hjelp til flytting.
 • Vask av fellesgang/trapperom. Dersom slik vask er ein del av pliktene i ein leigeavtale, skal hjelp til dette likevel vurderast.

Merknader:
I feriar, helgedagar og ved sjukdom kan det verte reduksjon i omfanget av hjelp. De vil i tilfellet få nærare melding om dette.