Med heimel i kommunen sine vedtekter for eigedomsskatt, har skattetakstnemnda utarbeida eigne sjablonverdiar som er nytta ved takseringa:

 
Tomt og bygningar Eining Pris (kr)
Einebustad, rekkehus, fritidsbustader Pr. kvm.

7500

Terrassehus, leilegheiter Pr. kvm.

7500

Våningshus Pr. kvm.

7500

Garasje, carport Pr. kvm.

2000

Uthus, lager (ikkje for næring) Pr. kvm.

2000

Bustadtomt Pr. kvm.

150

Landbruksbygningar Pr. kvm.

0

Hotell Pr. kvm.

5000 

Kontorbygg – høg standard Pr. kvm.

5000 

Forretningsbygg - høg standard Pr. kvm.

5000 

Kontor / forretningsbygg – normal standard
Pr. kvm.

4400

Div. industribygg, lager Pr. kvm.

3150 

Næringstomt Pr. kvm.

200