Det vert no tydelegare krav og forventningar til kva skulen skal gjere, og at reglane skal gjelde både i leksehjelpsordninga og i SFO. Det er lovfesta nulltoleranse mot mobbing.

På denne måten seier regjeringa klart i frå at mobbing ikkje skal skje og at det skal nytte å seie ifrå.

Dersom elev eller foreldre seier frå om at eleven ikkje har det bra på skulen , må rektor lage ein skriftleg plan som seier kva som skal skje for at eleven skal få det trygt og godt. Denne planen har de lov å påvirke.

Dersom det ikkje har skjedd noko innan ei veke, kan eleven eller foreldra kontakte fylkesmannen. Fylkesmannen vil då avgjere om skulen har gjort det dei skal. Viss ikkje kan fylkesmannen bestemme kva skulen skal gjere for å sikre elevane sine rettar. Elevar og foreldre kan klage, men kommunen som skuleeigar har ikkje klagerett. Viss skulen ikkje gjer det dei skal, kan kommunen få dagbøter.

 

Skulen skal

 

Du finn meir om dette på:

https://www.udir.no/nullmobbing/

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/laringsmiljo-og-mobbing/id2353806/

www.barneombudet.no