For alle bygg og anlegg som er søknadspliktige etter plan- og bygningslova skal det vere gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest før tiltaket vert teke i bruk.

Ferdigattesten avsluttar byggjeperioden, og er ein attest frå kommunen på at eit byggjearbeid er ferdig og utført i samsvar med gjeldande vedtak og regelverk.