Vi søker etter ferievikarar sommaren 2019 til

  • Sjukeheim
  • Heimehjelp
  • Heimesjukepleie
  • Tiltak for funksjonshemma (miljøarbeidarar)

Vi søker etter sjukepleiar, helsefagarbeidar/hjelpepleiar, vernepleiar, miljøarbeidar og assistent

Søkarar til heimetenestene må ha førarkort for bil.

Det er krav om politiattest for alle som jobbar i helse- og omsorgstenesta, jf. Helse-og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Tilsetjing i alle stillingane skjer elles på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar. Løna vil bli endra i tråd med sentralt tariffoppgjer.

 

For nærmare opplysningar om stillingane kontakt tenesteleiar for pleie og omsorg Hanne Hoff  tlf.489 54 958 eller avdelingssjukepleiar for heimetensta Solfrid Høyheim tlf.57655658/91812767 .

Søknad sender du på vårt elektroniske søknadsskjema