Tenesta omfatta arbeidet med å busetja flyktningar som til ei kvar tid er politisk vedteke i Leikanger kommune. Dette omfattar også iverksetjing av naudsynte og lovbestemte integreringstiltak for flyktningar og nyankomne innvandrarar.