Fritidshus kan levere avfall i containerar på miljøstasjonen på Kvålen og Leikanger kai. Nøkkel må de få utlevert av SIMAS.

Utleigehytter i permanent utleige, det vil seia der bruken tilsvarar hus/husvære eller hybel, vert rekna som abonnementeining.