Regjeringa vedtok den 5. desember 2016 at diagnoselista skal fjernast frå og med 01.01.2018
Dette inneber at alle må betale eigenandel for fysioterapi til pasienten har nådd eigenandelstak 2 (kr. 2.085,-).
Barn 0-16 år og yrkesskadde er unnateke den nye ordninga.