Leikanger kommunestyre har i møte 17.10.2019 i medhald av § 12-12 i Plan- og bygningslova godkjent detaljreguleringsplan for Gjertrudbakken 2-4 med føresegner.

Grunneigarar og naboar vert varsla direkte.

Kommunestyret si godkjenning kan påklagast til Fylkesmannen. Klage må sendast innan tre veker frå denne kunngjeringa til Leikanger kommune via e-post postmottak@leikanger.kommune.no eller per brev til Skrivarvegen 7, 6863 Leikanger.

Kommunestyret sitt vedtak
Saksframlegg
Planomtale
Plankart
Reguleringsføresegner
ROS-analyse
Støyutgreiing
Geoteknisk rapport
Leikeplass