Leikanger kommunestyre har i møte 17.10.2019 i medhald av § 12-12 i Plan og bygningslova godkjent detaljreguleringsplan for tunprosjekt på Krosshaug med føresegner.

Grunneigarar og naboar vert varsla direkte.

Kommunestyret si godkjenning kan påklagast til Fylkesmannen. Klage må sendast innan tre veker frå denne kunngjeringa til Leikanger kommune via e-post postmottak@leikanger.kommune.no, eller per brev til Skrivarvegen 7, 6863 Leikanger.

Kommunestyret sitt vedtak
Saksframlegg
Planomtale
Plankart
Reguleringsføresegner
ROS-analyse
Rapport frå kulturminneregistrering