Det er ei målsetjing at alle som ynskjer det skal få bu lengst mogleg i eigen heim. Med heimehjelp kan du få hjelp til dagleglivets gjeremål i heimen og i tilknyting til hushaldet.
Innbyggjarar som har eit særskild behov for hjelp i heimen på grunn av sjukdom, funksjonshemming eller andre årsaker, kan søkje om heimehjelp.