Hjelp til eigenomsorg og pleie som kjem inn under sjukepleie / helsehjelp.

Mål for heimetenesta i Leikanger kommune:
Innbyggarane i Leikanger opplever  god livskvalitet ved at tenesteytar byggjer  opp under brukaren sine ressursar og ynskjer, og så langt som råd hindrar at svikt oppstår og får utvikla seg.

  • Den som mottek hjelp føler tryggleik i eigen heim
  • Ivareta dei ressursane den enkelte har
  • Ha ein god dialog og eit godt samarbeid med pårørande og den som mottek hjelp
  • Dagtilbud med aktivitetar for å betre livskvalitet for den enkelte

Telefonnummeret til heimetenesta er: 91 81 27 67