Sognefjorden Vel har starta arbeid med å innføre bevaringsområde for hummar i Sognefjorden. Sogn regionråd står for koordinering av dette arbeidet for kommunane i Sogn. Sognefjorden Vel har utarbeidd eit framlegg til etableringsområde, som no vert lagt ut på høyring.

Høyringsuttaler skal vera skriftlege, og må vera Leikanger kommune i hende innan 01.03.18.

Framlegg til etablering av bevaringsområde for hummar i Sognefjorden