Planen skal vere eit verktøy for forvaltninga og eit styrande dokument i vurdering av sakshandsaming og løyving av tilskot til bygging av skogsvegar.
Herved inviterer me ulike aktørar og interessegrupper til å gje ein uttale.

Planen er også utlagt i serviceekspedisjonen i Tinghus 1 og på Leikanger folkebibliotek.

Uttale til planen sender du innan 01.03.19 til postmottak@leikanger.kommune.no, Leikanger kommune, Skrivarvegen 7, 6863 Leikanger eller du kan nytte vårt elektroniske høyringsskjema.


Hovudplan skogsveg for Leikanger 2019 - 2034