Søk kommunal bustad

Kriterier for tildeling av kommunal utleigebustad:

  1. Søkjarar med behov for bustad etter lov om sosiale tjenester
  2. Kommunale arbeidstakarar
  3. Andre

Leikanger kommune har kommunale bustader i Hovdavegen, Berlehagen, Lundene, Reinevegen, Stadheimgarden, Njøsavegen, Leitevegen, Hatlebakkane, Ohnstadhaugen og Gjertrudbakken.
Nokre av desse er tilrettelagte trygde - og omsorgsbustader.