Årsgebyr frå 01.01.2019 (vedtekne av kommunestyret 13.12.18)

A. Årsgebyr for feiing og bustadtilsyn  
Feiing kvart år og bustadtilsyn kvart 4. år:
kr. 675,-
Feiing kvart 2. år og bustadtilsyn kvart 4. år: kr. 405,-
Feiing kvart 4. år og bustadtilsyn kvart 4. år: kr. 275,-

 

B. Årsgebyr for vatn  
Abonnementsgebyr, normalsats
kr. 2.117,-
Pr. m3
kr. 17,50,-
Vassmålargebyr kr. 107,-
   
Bustader, bruksareal inntil 100 m2 - 100 m3 (1.872,- + 1.548,-)
kr. 3.865,-
Bustader, bruksareal 100-250 m2 - 200 m3 (1.872,- + 3.096,-)
kr. 5.618,-
Bustader, bruksareal over 250 m2 - 280 m3 (1.872,- + 4.334,-)
kr. 7.020,-
   
Driftsbygningar - 100 m3
kr. 3.868,-
   
Andre bygningar; abonnementsgebyr etter dimensjon på inntaksleidning
+ forbruksgebyr etter vassmålar
 
   
Jordbruksvatning, pr. påbyrja daa (100 m3 à kr. 5,30)
kr. 600,-
Jordbruksvatning, tilknyta areal inntil 3,25 daa, minsteavgift
kr. 1.950,-
Jordbruksvatning, tilknyta areal inntil 4,0 daa
kr. 2.400,-
Jordbruksvatning, over 4,0 daa, tillegg pr. daa
kr. 600,-

 

C. Årsgebyr for kloakk  
Abonnementsgebyr, normalsats
kr. 971,-
Pr. m3
kr. 7,85,-
   
Bustader, bruksareal inntil 100 m2 - 100 m3
kr. 1.764,-
Bustader, bruksareal 100-250 m2 - 200 m3
kr. 3.539,-
Bustader, bruksareal over 250 m2 - 280 m3
kr. 3.159,-
   
Andre bygningar, abonnementsgebyr etter dimensjon på inntaksleidning + forbruksgebyr etter vassmålar  

 

D. Årsgebyr for renovasjon  
Standardabonnement
kr. 3.269,-
Minimumsgebyr (deler dunk/dunkar med andre, heimekomposterer eller
er einsleg og ikkje har høve til å dele dunkar med andre)
kr. 2.125,-
Hyttegebyr i felles container/dunk
kr. 1.307,-

 

E. Årsgebyr for slam  
Standardabonnement (Tømming kvart 2. år)
kr. 916,-
Standardabonnement (Tømming kvart 4. år) kr. 487,-

I tillegg til gebyra kjem 25% meirverdiavgift.
 

For eit bustadhus med bruksareal mellom 100 og 250 m2 vert årsgebyret for 2019:

Vatn                         kr.   5.618,00,-
Kloakk                     kr.   3.539,00,-              
Renovasjon             kr.   3.269,00,-
Feiing kvart 2. år     kr.      405,00,- 
                                kr. 12.831,00,-
+ 25% mva              kr.    3.207,75,-
SUM                         kr.16.038,75,-