Fylkesmannen si tilråding om kommunereforma i Sogn og Fjordane 29.09.16
Kommunestyret sitt vedtak 03.11.16

Historikk
Leikanger kommunestyre vedtok i møte 26.11.2014 å nemne opp ei lokal arbeidsgruppe som skal utgreie moglegheiter og konsekvensar for Leikanger kommune i lys av kommunereforma. Arbeidsgruppa er sett saman av ein representant frå kvart av dei politiske partia, samt to representantar frå arbeidstakarorganisasjonane. Gruppa hadde sitt første møte i mars 2015.

Arbeidsoppgåver

Tidsplan

Ein ny kommune i Sogn? Felles informasjonsbrosjyre for Balestrand, Leikanger, Sogndal og Vik.
Kommunereform - Lokal utgreiing for Leikanger
Ungdomsrådet sin film: ungdom sine tankar om Leikanger og kommunereform

Møtereferat
Møte i lokal arbeidsgruppe 09.03.15
Møte i lokal arbeidsgruppe 30.04.15
Møte med 9. trinn ved Leikanger ungdomsskule
Møte i lokal arbeidsgruppe 29.10.15
Møte i lokal arbeidsgruppe 05.01.16

Den regionale prosessen

Lenker til god bakgrunnsinformasjon:
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/
http://www.fylkesmannen.no/Sogn-og-Fjordane/Kommunal-styring/Kommunereforma/