Koordinering av tenester til barn og vaksne med samansette behov.

 • Alle behov for re-/ habilitering skal meldast til koordinerande eining (sjå meldeskjema)
 • Koordinerande eining i Leikanger kommune består av kommunefysioterapeut og kommuneergoterapeut
 • Koordinerande eining har mandat til å oppnemne koordinator.
 • Koordinerande eining i Leikanger kommune har eit overordna ansvar for at ordninga med individuell plan fungerer
  - systemansvar
  - koordinatoropplæring
  - vedtaksmynde
 • Eininga har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbodet i kommunen
 • Vi skal vere et kontaktpunkt for tverrfagleg samarbeid
 • Tenestene til brukaren blir sett i ein samanheng
 • Vi skal sørgje for kontinuitet i tiltaka over tid
 • Bidra til samarbeid mellom tenesteytarane
 • Tilrettelegge for brukarmedverknad på individ- og systemnivå