Leikanger sjukeheim har for tida 28 sjukeheimsplassar med 4 avdelingar fordelt på skjerma avd., ein rehabiliteringsavd. og 2 langtidsavdelingar.

Vi har ledig fylgjande 2 stillingar:

 • Sjukepleiar inntil 100%, fast
 • Sjukepleiar i 100% vikariat, frå 01.06.2017 i om lag 1 år.

Stillingane er for tida knytta til sjukeheimsavdelingane.

Arbeidsoppgåver

 • Ivareta sjukepleiaroppgåver
 • Pleie og oppfølging av bebuarar ved sjukeheimen

Kvalifikasjonar

 • Off. godkjend sjukepleiar
 • Ønskjeleg med videreutdanning innan demens eller rehabilitering/velferdsteknologi
 • Det er krav om godkjend norskprøve 3 for framandspråklege søkjarar.Kravet kan fråvikast dersom det kan dokumenterast god norsk skriftleg og muntleg framstillingsevne
 • Godkjend politiattest av nyare dato må leggjast fram ved tilsetjing

Personlege eigenskapar

 • Vere løysingsfokusert
 • Fagleg dyktig og trygg på eigen kompetanse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel, ansvarsfull og serviceinnstilt
 • Interesse for eldreomsorg

I tillegg til eit godt arbeidsmiljø kan vi mellom anna tilby

 • Godt fagmiljø og dyktige medarbeidarar
 • Utfordrande og lærerik jobb
 • Todelt turnus med arbeid kvar 3. helg
 • Startløn tilsvarande minimum 8 års ansiennitet

Søknadsfrist: 31. mai 2017

Søknad sender du på vårt elektroniske søknadsskjema

Ta kontakt med tenesteleiar for pleie og omsorg Taina Andersson tlf.57655654/94985188 eller avd.sjukepleiar Hanne Hoff tlf.57655651 om du har spørsmål om stillingane.