Leikanger sjukeheim har for tida 28 sjukeheimsplassar med 4 avdelingar fordelt på skjerma avd., ein rehabiliteringsavd. og 2 langtidsavdelingar.

Vi har ledig fylgjande 2 stillingar:

Hjelpepleiar/helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar i til saman 150%, vikariat frå 19.6.2017 - 7.1.2018

Stillingane er for tida knytta til sjukeheimsavdelingane.

Arbeidsoppgåver

 • Ivareta hjelpeleiaroppgåver
 • Pleie og oppfølging av bebuarar ved sjukeheimen

Kvalifikasjonar

 • Off.godkjend hjelpepleiar/helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar
 • Det er krav om godkjend norskprøve 3 for framandspråklege søkjarar.
 • Kravet kan fråvikast dersom det kan dokumenterast god norsk skriftleg og muntleg framstillingsevne
 • Godkjend politiattest av nyare dato må leggjast fram ved tilsetjing

Personlege eigenskapar

 • Vere løysingsfokusert
 • Faglig dyktig og trygg på eigen kompetanse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel, ansvarsfull og serviceinnstilt
 • Interesse for eldreomsorg

I tillegg til eit godt arbeidsmiljø kan vi mellom anna tilby

 • Godt fagmiljø og dyktige medarbeidarar
 • Utfordrande og lærerik jobb
 • Todelt turnus med arbeid kvar 3. helg

Søknadsfrist: 31. mai 2017

Søknad sender du på vårt elektroniske søknadsskjema

Ta kontakt med tenesteleiar for pleie og omsorg Taina Andersson tlf.57655654/94985188 eller avd.sjukepleiar Hanne Hoff tlf.57655651 om du har spørsmål om stillingane.