Tilskot vert utdelt kvart år. Søknadsfristen er rundt 1. april. Fristen vert kunngjort kvart år.

Næringsfondet kan nyttast til tiltak som skal fremja næringsutvikling gjennom tilrettelegging og støtte til nyetableringar og vidareutvikling av eksisterande verksemder.

For utlysing og søknadsskjema, sjå www.regionalforvaltning.no