Kommunale tenester lagt til NAV:
Nav Leikanger skal ta hand om både statlege og kommunale oppgåver. Dei kommunale oppgåvene omfattar:

  • Økonomisk sosialhjelp
  • Gjeldsrådgjeving
  • Flyktningtenesta
  • Kvalifiseringsprogrammet 
  • Råd og rettleiing
  • Rus- og førebyggjande teneste
  • Husbanken

Informasjon om dei statlege oppgåvene finn du på www.nav.no