Leikanger formannskap sitt framlegg til økonomiplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 44 og 45 i kommunelova.

Innspel til økonomiplanen må vera Leikanger kommune i hende seinast 12. desember.
Kommunestyret handsamar økonomiplan 2019-2022 i møte 13. desember 2018.

Framlegg til økonomiplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019