Omsorgsstønad er stønad til pårørande eller frivillige omsorgsytarar med omsorg for personar som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sjukdom.
Omsorgsstønad kan, etter søknad, verte innvilga til pårørande som har særleg tyngande omsorgsoppgåver i heimen, der heimetenesta ikkje kan yte tilstrekkeleg hjelp.