Gebyr 2019
 
1.1 Oppretting av matrikkeleining
1.1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn
  Areal frå 0-500m2  kr. 11.434
  Areal frå 501-2000m2  kr. 19.621,-
  Areal frå 2001m2 - auke per starta da.  kr.  1.760,-
1.1.2 Matrikkulering av eksisterande umatrikkulert grunn  
  Areal frå 0-500m2  kr. 11.434,-
  Areal frå 501-2000m2  kr. 19.621,-
  Areal frå 2001m2 - auke per starta  da.  kr.  1.760,-
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal per eigarseksjon
  Areal frå 0-500m2  kr.  7.035,-
  Areal frå 501-2000m2  kr. 10.554,-
  Areal frå 2001m2- auke per starta  da.  kr.  1.760,-
1.1.4 Oppretting av anleggseigedom  
  Volum frå 0-2000m3  kr.19.621,-
  Volum frå 2001m3- auke per starta 1000m3  kr.  1.760,-
1.1.5 Registrering av jordsameige
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige fakturerast etter brukt  tid pr. time.
1.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan det koma tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning
1.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikkulering
Gebyr for utført arbeid når saka vert trekt før den er fullført, må avvisast, ikkje let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold eller av andre grunnar ikkje kan fullførast, vert det sett til 1/3 av gebyrsatsane etter 6.1 og 6.2
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomens areal (maksimalgrensa er sett til 500m2). Ein eigedom kan ikkje dele av areal som i sum 10 overstig 20% av eigedomen sitt areal før justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneføremål kan andre arealklasser gjelde
  Areal frå 0 – 250m2  kr.  9.481,-
  Areal frå 251 – 500m2  kr. 14.222,-
1.3.2 Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volum, som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna, - ikkje vere registrert på ei tredje matrikkeleining. Volumet kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanføying er til stades. Matrikkeleininga skal utgjera eit samanhengande volum.
  Volum frå 0-250m3  kr.  9.481
  Volum frå 251-1000m3  kr. 14.222,-
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål.
  Areal 0-250m2  kr. 11.434,-
  Areal 251-500m2  kr. 14.307,-
  Arealoverføring pr. nytt starta 500m2 medfører ein auke i gebyret på  kr.  2.539,-
1.4.2 Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volum, som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna, - ikkje vere registrert på ei tredje matrikkeleining. Volumet kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanføying er til stades. Matrikkeleininga skal utgjera eit samanhengande volum.
  Volum frå 0 – 250m3  kr. 11.852,-
  Volum frå 251– 500m3  kr. 20.317,-
  Volumoverføring pr. nytt starta 500m3 medfører ein auke av gebyret på  kr.  2.539,-
1.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
  For inntil 2 punkt  kr.  7.035,-
  For overskytande grensepunkt, pr. punkt  kr.  1.481,-
1.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettar
  For inntil 2 punkt  kr.  7.407,-
  For overskytande grensepunkt, pr. punkt  kr. 1.760,-
  Gebyr for klarlegging av rettar fakturerast etter brukt tid
1.7 Privat grenseavtale
  For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde  kr.  5.079,-
  For kvart nytt punkt eller starta 100 m grenselengde  kr.  1.693,-
  Billigaste alternativ for rekvirent skal veljast
1.8 Timepris
For arbeid som blir avtalt utført etter timepris
  Timepris for målearbeid  kr.  1.541,-
  Minstegebyret for slikt arbeid  kr. 3.082,-
1.9 Urimeleg gebyr
Dersom gebyret openbart er urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eige tiltak fastsetje eit passande gebyr.
Fullmaktshavar kan under same føresetnadar og med  bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr.
1.10 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saken 4000
Gjer rekvirenten under sakens gang endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, skal gebyret likevel oppretthaldast
1.11 Utsending av matrikkelbrev
  Matrikkelbrev inntil 10 sider  kr.   182,-
  Matrikkelbrev over 10 sider  kr.   366,-
  Endringar i maksimalsatsane vert regulert av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklinga. § 16 matrikkelforskrifta
1.12 Betalingsvilkår
Gebyra skal fastsetjast etter det regulativ som gjeld på rekvisisjonstidspunktet, og skal krevjast inn etterskotsvis. I tillegg til gebyr etter dette regulativet skal rekvirenten betale dei tinglysningsutgiftene som følgjer av rekvisisjonen.
1.13 Prisendringar
Prisane i gebyrregulativet regulerast kvart år i samband med kommunen si samla handsaming av satsar og avgifter.  
1.14 Fristar/avkorting av gebyr
Kommunen fullfører rekvisisjon utan ugrunna opphald. Om ikkje anna er avtala med rekvirenten er fristen for å gjennomføre oppmåling og matrikkelføring 16 veker. Ved grunna opphald vert fristen forskyvd. Om kommunen ikkje gjennomfører arbeidet innan fristen skal gebyret ifølge Matrikkelforskrifta §18 reduserast med en tredjedel. Om kommunen forsømmer fristen med meir enn to månader vert gebyret avkorta enno ein tredjedel.
 
1.15 Lokal forskrift til § 18 i Matrikkelforskrifta
Leikanger kommune vil utarbeide forskrift med unntak i tidsfristane fastsett i §18 i forskrift til matrikkellova. Når forskrifta er vedteken vil den bli ein del av gebyrregulativet, og innteke i dette punkt.
 

Gebyra er vedtekne med heimel i Matrikkellova §32, Matrikkelforskrifta § 16.