Pakkeforløpa skal bidra til gode, koordinerte og samanhengande tenester til brukar.

Dei skal sikre samhandling mellom brukar, ev. pårørande, fastlege, spesialist helsetenesta, kommunal helse- omsorgstenester og andre relevante aktørar.

Meir informasjon finst på nettsida til Helsedirektoratet:
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus#pakkeforløp-og-pasientinformasjon

For nærare informasjon i vår kommune kontakt:
koordinerande eining eller psykisk helse og rusteneste