Gruppa er sett saman av personar som naturleg vil ha oppgåver ved ein akutt krisesituasjon.
Alt etter kva hendingar som er aktuelle, må gruppa kunne nyttast samla eller ved enkeltmedlemmer.
Gruppa kan trekka inn andre ressursar eller personar i enkeltsaker ved behov.

Psykososialt kriseteam er samansett av
Stiiling Namn Telefonnr
Kommuneoverlege Leiv Erik Husabø 57 65 56 66 / 47 89 68 55
Psykiatrisk sjukepleiar Oddrun Tveit 91 84 72 79
Leiar Nav Leikanger Grete Hagen 55 55 33 33
Helsesyster Astrid Sunde 57 65 56 63
Politi Jorunn Furuheim 48 88 63 62
Sokneprest Vegard Bondevik Lie 90 61 90 80