Gjeldande reguleringsplanar

Reguleringsplanar er detaljerte planar med tilhøyrande føresegner som regulerer bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgjevnader for bestemte område i kommunen.
All utbygging skal skje etter gjeldande reguleringsplanar.

Det er to typer reguleringsplanar - områderegulering og detaljregulering.
Områderegulering blir brukt av kommunen der det er behov for meir områdevise avklaringar av arealbruken.

Private aktørar har rett til å fremje framlegg til detaljregulering.
Eit krav etter lova er at private aktørar og kommunen skal ha eit oppstartsmøte for å avklare problemstillingar knytt til planen og eventuelt behov for konsekvensutgreiing.