Det kan søkjast midlar til:

  • Tiltak for å ivareta biologisk mangfald
  • Skjøtsel av kulturlandskap
  • Rydding av skog og kratt langs riksveg og viktige utsiktsstader
  • Tilrettelegging av tilkomst til areal med fri ferdsel
  • Restaurering av verneverdige bygningar
  • Restaurering/tilrettelegging av kulturminne
  • Ivaretaking av gamle vatningsveiter
  • Tilskot for organisert beitebruk

Søknad skal sendast på fastlagd skjema med utgreiing om tiltak, kostnadsoverslag, kart, bilete m.m. til Leikanger kommune, Skrivarvegen 7, 6863 Leikanger.