Personar som ut frå sosiale, psykiske eller fysiske årsaker har trong for hjelp eller støtte for å få ei aktiv og meiningsfull fritid, kan søkje om støttekontakt.

Målsetjing:

  • Skal bidra til ei meiningsfull fritid saman med andre
  • Legge til rette for at du kan finne deg vener og få eit nettverk
  • Bidra til at du vert tryggare på seg sjølv, og i større grad kan meistre ulike livssituasjonar
  • Bryte eller forhindre sosial isolasjon og einsemd