Det er inga absolutt aldersgrense for når elevane kan sykle til skulen. For å vurdere om barn kan sykle trygt åleine, må skulevegen vurderast opp mot barnet sine kunnskapar, ferdigheiter og modningsnivå. Foreldra har rett til å bestemme når deira barn kan sykle til skulen.

Trygg Trafikk har laga nokre filmar om sykkelopplæring:
Sykkelopplæring - foreldrefilm om sykkelsjekk
Sykkelopplæring - foreldrefilm om praktiske øvingar