Tiltaka må vere gjennomført innan 31.12.2019. Aktivitetane eller arrangementa bør vere opne for ålmenta og gratis for å reknast som søkegode. Dei må gjennomførast i Leikanger kommune og søkjar bør ha hovudaktiviteten sin i kommunen.    
peng.jpg

Søkjar må levere rekneskap for midlane. Midlar som ikkje er nytta til føremålet skal tilbakeførast til kommunen.

Søknad sendast postmottak@leikanger.kommune.no innan 9. oktober.

Fondsstyret handsamar søknadar i eige møte fredag 11. oktober.