Avdelinga samordnar kommunen sine hjelpetiltak retta mot personar med ulik funksjonshemming, og føl opp brukarar av tenestene.
Døme på tiltak kan vere støttekontakt, personleg assistent, avlastingstiltak og tilrettelagd transport.

Tiltak for funksjonshemma er organisert som ei avdeling under pleie og omsorgstenesta.