Kommunen leiger store areal til bustadområde med tilhøyrande friområde frå fleire grunneigarar gjennom festeavtalar frå 1970-talet. Huseigarar som har festa tomta si i 30 år kan krevje innløysing direkte mot grunneigar etter Lov om tomtefeste.