Tryggleiksalarm er eit tilbod til eldre og /eller funksjonshemma som ynskjer å bu heime, men som av ulike årsaker føler seg utrygg og vil sikre at ein får rask hjelp ved behov.
Tryggleiksalarmen er ein digital alarm med ein innebygd GSM- modul. Einheita kan overføre alarmar via breieband-/nettverkstilkopling og mobilnettverk. Einheita gir brukaren  moglegheit til tovegs kommunikasjon . 

Brukaren ber tryggleiksalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjonar. Tryggleiksalarmen er knytt til ein vaktsentral, som formidlar kontakt vidare til heimesjukepleien. Vaktsentralen eller personell frå kommunen rykkjer ut heile døgeret dersom alarmen går.

Pris:  Pr. 2019
288kr pr. mnd, vert fakturert pr. kvartal

For meir informasjon kontakt heimetenesta
Tlf: 91812767